Other Languages

Translated versions of the fact sheets are available in the following languages:

Arabic

(266kb) اهنم رذحلا يخوت كيلع تاملاع نوقهارملاو رامقلا
(308kb) بابشلاو رامقلا نع قئاقح
(321kb) تارييغتلا رامقلا ىلع ةئراطلا لوح قئاقح
(315kb) ىلع ةملاسلاتنرتنلإا نع قئاقح
(339kb) نيقهارملا عم رامقلا نأشب ثدحتلا

Chinese

青少年賭博需要注意的跡象 (264kb)
解說資料賭博與 青少年 (309kb)
解說資料賭博 的演變 (334kb)
解說資料保持上網安全 (307kb)
與孩子探討賭博問題 (296kb)

Indonesian

PERJUDIAN REMAJA TANDA-TANDA YANG PERLU DIPERHATIKAN (165kb)
FAKTA TENTANG PERJUDIAN DAN KAUM MUDA (172kb)
FAKTA TENTANG BAGAIMANA PERJUDIAN TELAH BERUBAH (172kb)
FAKTA TENTANG TETAP AMAN ONLINE (169kb)
BERBICARA PADA KAUM REMAJA TENTANG PERJUDIAN (171kb)

Korean

십대 청소년 도박 주의해야 할 징후 (216kb)
정보 안내 도박과 청소년 (241kb)
정보 안내 도박의 변천 과정 (250kb)
정보 안내 안전한 인터넷 사용 (228kb)
도박에 관해 십대 자녀와 대화하기 (236kb)

Vietnamese

THANH THIẾU NIÊN CỜ BẠC NHỮNG DẤU HIỆU NÊN ĐỂ Ý (164kb)
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CỜ BẠC VÀ THANH THIẾU NIÊN (170kb)
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CỜ BẠC ĐÃ BIẾN ĐỔI THẾ NÀO (173kb)
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ GIỮ AN TOÀN TRÊN MẠNG (169kb)
NÓI CH UYỆ N VỚI THANH THIẾU NIÊN VỀ CỜ BẠC (170kb)

Parent information (in English)